Outrup Kultur & Idrætscenter

Centrets historie

Idrætslivet i Outrup sogn var medio 60´erne inde i en kraftig udvikling, og det viste sig snart at behovet for en idrætshal steg.
De mange unge, der dyrkede de idrætsgrene der krævede indendørs faciliteter, begyndte i stigende grad at søge udenbys for at dyrke deres sport.
 
I marts 1968 mente fire af sognets borger, at nu var tiden inde til at der skulle handles lidt mere konkret, såfremt ønsket om en idrætshal skulle blive en realitet. 
De fire omtalte borgere var henholdsvis Peter Bogø, Ove Jessen, Jens L. Jensen og Verner Hansen.
Det selvbestaltede udvalg kom hurtigt i gang, besigtigelsesture til allerede eksisterende idrætshaller blev igangsat, sognerådsmedlemmerne Søren P. Lauridsen og Sand Nielsen blev hurtigt sat i gang og blev konstant holdt til ilden. 
Arkitekt Kjeld Jensen fra Vejle blev hurtigt inddraget i planerne, div. priser blev indhentet og en mere konkret planlægning tog hurtigt fart.
Efterhånden som Blåbjerg Kommune blev inddraget i planerne ifbm. evt. godkendelse af projektet, beliggenhed, finansiering mv., opstod der tvivl ved flere politikere, om hvorvidt den oprindelige ønskede placering på det gamle stadion i Outrup, nu også var det rigtige sted at placere kommunens eneste idrætshal.
En placering i udkanten af Outrup tættere på skolen kom frem, ligesom en placering i Nr. Nebel eller Lundager blev Ediskuteret.
I maj måned 1971 blev det pålagt det midlertidige nedsatte byggeudvalg, der i alt bestod af ti personer, at foretage en afstemning om hvor det endelige byggeri skulle opføres.
Lundager var på dette tidspunkt udelukket, idet Ribe Amt ikke kunne godkende stedet pga. at det lå indenfor landzone, så valget stod til sidst imellem en placering i udkanten af Outrup eller i udkanten af Nr. Nebel. Begge steder tæt på de eksisterende skoler.
Resultatet på afholdte afstemning blev 6 mod 4 stemmer til fordel for den nuværende placering i udkanten af Outrup.
Kommunalbestyrelsen godkendte herefter byggesagen, fritidsnævnet nedsatte det første rigtige haludvalg, og det første spadestik kunne nu efter en lang planlægningsfase begynde.
 
Det første haludvalg bestod af flg. personer :

Formand                            :  Ib Saxild

Kasserer                            :  Høj Henriksen 
Form. f./byggeudvalget      :  Vagn Nielsen og Karsten Poulsen    
Indsamler                           :  Jens L. Jensen    
Festudvalg                         :  Eli Jacobsen  
Sekretær                            :  Verner Hansen
Øvrige haludvalgsrep.        :  Harry Nissen, Søren Joensen, Hans Schmidt
Jens M. Lauridsen, Gudmund Thomsen, Gerner Schmidt  
 
Byggeriet af idrætshallen der blev navngivet ” Blåbjerghallen” skred hurtigt frem og haludvalget anser i april måned 1974 at tiden er inde til at ansætte en halinspektør.
Valget faldt på et halinspektør par, Peter Nielsen ( Hal Peter ) og hustru Ingrid Nielsen, der sammen skulle passe den nu snart færdige hal samt stå for den daglige ledelse.
 
Peter og Ingrid Nielsen tiltrådte den 15.07.1974 og var derved allerede med under det afsluttende byggeri.
 
Blåbjerg Hallen står nu klar til brug og dørene åbnes for aktiviteter første gang den 09.09.1974.
Selve indvielsen af Blåbjerghallen sker i dagene den 12. – 13.10.1974 hvor der er arrangeret en lang række festligheder.
 
Interessen for den nyopførte idrætshal var fra starten stor, og Blåbjerghallen skabte perfekte rammer for stort set samtlige af Kommunens idrætsforeninger.
I juni måned 1980 var de udenomsarealer der eksisterer i dag stort set færdige, og Blåbjerghallen var nu blevet til et center, og skiftede derfor navn til Outrup Idrætscenter som det samlede areal stadigt heder i dag.
Blåbjerghallen var nu blevet en del af Outrup Idrætscenter.
Udenomsarealet stod helt færdigt primo 1981 og blev taget i brug første gang den 27.01.1981.
Selve indvielsen af de nye baneanlæg foregik officielt, med dertil hørende festligheder, den 06.06.1981.
Blåbjerg Hallen samt hele centret har igennem tiden dannet rammen omkring en lang række sportsaktiviteter, store stævner, festarrangementer, udstillinger mm. arrangeret af Kommunens foreningsliv.
I 1994 var tiden inde for en udskiftning i den daglige ledelse af centret.
”Hal Peter” og Ingrid mente at med 20 år på bagen som Halinspektørpar var tiden nu inde til at takke af og overlade stillingen til anden side.
I maj måned 1994 blev stillingen opslået og valget af ny Halinspektørpar faldt på Claus Harding Hansen og hustru Irene Hansen der officielt tiltrådte den 01.08.1994.
Centret holdt i anledning af ”Hal Peter” og Ingrids 20 årige virke en reception hvor foreningslivet mm. fik lov til at takke af til de gamle og sige goddag til de nye.
Selve centrets 20 års dag blev fejret med endnu en vellykket jubilæumsfest, arrangeret med stor gallamiddag og underholdning og dans i topklasse.
 
Nogle mindeværdige dage.
 
Outrup Idrætscenter har igennem tiden huset en lang række foreninger, dannet rammen for en lang række Halballer, udstillinger, store gymnastikopvisninger mv. Centret har enda været udsat for en mindre brand i tagkonstruktionen.
Men på trods af alt det har centret, pga. en løbende vedligeholdelse, altid fremstået som et attraktivt idrætscenter …. men intet varer ved …. foreningslivet udviklede sig og brugerne stillede stadig større krav til lokaliteterne.
Der måtte ske noget og i 2002 blev der nedsat et udvalg der skulle forsøge at rejse et økonomisk grundlag for en mindre udvidelse af centret samt gennemførelsen af samme.
Det skulle snart vise sig at intet er let, men hvis man ikke giver op og ellers er villig til at gå lidt på kompromi, kan alt lykkes.
I 2005 var det økonomiske grundlag tilvejebragt og en udvidelse og renovering af centret blev påbegyndt.

I dag står byggeriet færdigt, 1. del, dvs. minnihallen – det nye foyé område m.m., blev taget i brug i august 2006 og det øvrige byggeri stod færdig sommeren 2007

Udvidelsen i 2006 / 2007 medførte hurtigt et meget højere aktivitetsniveau i centret som helhed og d.d., dvs. medio marts 2015, har vi måtte erkende at endnu en udvidelse er nødvendigt og vi trak derfor endnu en gang i arbejdstøjet med henblik på at skaffe midler til at gennemføre yderligere udvidelser og tiltrængte energioptimeringer.

Tingene tog hurtigt fart, der blev udarbejdet en Visions- / udviklingsplan der i store træk beskriver ledelsens fremtidige planer for centrets udvikling og drift og der blev hurtigt indhentet nødvendige kommunale tilladelser i form af byggetilladelser og tilsagn om låneoptagelse og bygeriet af en ny rytmesal med tilhørende depot blev påbegyndt.

Førnævnte som er første fase af centrets udvidelsesplaner stod færdig medio 2016 og umildbart efter blev en gennemgribende energioptimering af centret påbegyndt og sideordnet blev anden udvidelsesfase startet op som beskrevet i centrets Visions- / udviklingsplan.

Medio 2017 kunne vi så læne os tilbage og konstatere at alle igangværende projekter nu stort set var færdig udført og vi i dag har fået skabt et godt og tidsvarende center.

 

Bestyrelsesformænd igennem tiden

Første Haludvalg               :   Ib Saxild

Bestyrelsesformænd         :

Harry Nissen

Jens Gammelgård Jepsen

Ib Saxild

Palle Lauridsen

Flemming Christiansen

Gerner Schmidt

Leo Jensen

Ole Halgård Jensen

Jens Ole Laustsen

Bent Høj Jensen